Ет Топ – Гео

Извършване на геодезически и маркшайдерски услуги.

Информация:

ЕТ “Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО” е регистрирана през 1995 г. с основен предмет на дейност: извършване на геодезически и маркшайдерски услуги, изработване на кадастър на населени места и извънселищни територии, подземен кадастър, регулация и вертикално планиране, изработване на кадастрални карти и др.

През госините, фирмата и нейните служители са взели участие като изпълнители на много дейности в областа на геодезията и кадастъра: участие във всички фази и етапи в извършването на технически дейности по прилагане на Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) за редица землища от територията на страната; участие в извършването на технически дейности по поддържане на Карта на възстановена собственост (КВС); изработване на кадастрални карти и регистри; изработване на помощни кадастрални планове; изпълнение на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за земи по §4 – §4к; изработване на кадастър на подземните проводи и съоръжения; първоначално оцифряване и анализ на кадастрални карти; изработване на Географски информационни системи (GIS) на защитени територии и резервати; геодезическо осигуряване на геофизични, геоложки и хидрогеоложки дейности; геодезически снимки и проекти за вертикално планиране на терени за бензиностанции, площадки за базови станции на GSM оператори, сгради, съоръжения и др.; геодезически снимки и наблюдение на деформации на свлачищни терени, търговски обекти и обществено значими сгради и съоръжения; изработване на регулационни планове.

ЕТ “Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО” разполага със специализирана техника, която отговаря на най-високите стандарти. Организацията разполага с четири броя тотални станции (три от които безрефлекторни), с възможност за извършване на високоточни измервания за наблюдения на деформации, четири броя ГНСС приемници с възможност за работа в реално време (RTK), голям брой различни стационарни и преносими компютърни конфигурации, принтери, плотер, коли с висока проходимост и др. Фирмата разполага с три собствени офиса на територията на градовете София, Враца и Плевен.

Фирмата разполага с добър екип от специалисти, по-голямата част от които са правоспособни лица, регистрирани съгласно чл.12, ал.1 от Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и пълна проектанска правоспособност от КИИП. Членовете на екипа имат сериозен опит в областта на проектирането, вертикалното планиране, изследването на деформации и са обучени да работят с най-съвременната техника.

Работно време

Понеделник от 9:00 до 17:30ч.
Вторникот 9:00 до 17:30ч.
Сряда от 9:00 до 17:30ч.
Четвъртък от 9:00 до 17:30ч.
Петък от 9:00 до 17:30ч=
Събота – Почивен ден.
Неделя – Почивен ден.

Контакти

office@topgeo.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *