Проф. Д–р Иван Дечев

Специалист – уролог

Информация:

Проф. Дечев е началник на клиниката по урология в УМБАЛ “Св. Георги” от 2010 г., преподавател по урология в Медицински университет и консултант на медицински център за репродуктивно здраве “Ню Лайф” в Пловдив.

Проф. д-р Дечев е специалист с голям опит в урологията, републикански консултант по урология и председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ “Св. Георги”.

Има интереси в областта на онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори.През 1985 г. придобива специалност по урология, а през 2006 г.- специалност по онкология.Член е на множество професионални организации и автор на монографии и учебници.

Образование:

1968 – 1971 ПГ “П. Яворов”, Пловдив, Златен медал за отличен успех
1973 – 1979 Медицински факултет, ВМИ – Пловдив, Златен медал за отличен успех (Диплома за завършено висше образование № 003697/ 15.11.1979 )
1985 Придобита специалност по урология (Диплома за призната специалност № 28079/ 03.01.1985)
1996 – 2004 Свободен докторант по урология (научен ръководител доц. д-р Ангел Банчев, дм)
2005 Дисертация (образователна и научна степен «доктор») на тема: «Карцином на пениса- епидемиологични, диагностични и хирургични аспекти» (Специализиран научен съвет по хирургически болести при ВАК. Диплома номер 29865, дата 18.07.2005, Комисия № 7 от 04.05.2005)
2006 Придобита специалност по онкология (Сви-детелство за призната специалност № 001063/19.10.2006 )

Професионален път:
1980 – досега МУ- Пловдив, Катедра по урология
УМБАЛ “Св. Георги ” ЕАД Пловдив
Клиника по урология
Академично развитие:
1980 Асистент
1985 Старши асистент
1991 Главен асистент
1992 Главен административен асистент
2008 – досега Доцент
2011 (ноември) Зам. декан по НИД

Професионално развитие:
1995 – досега Хирургична и лечебно-диагностична дейност.
2003 – досега Републикански консултант по специалност урология (Заповед № РД-09-445/ 28.08.2006)
2009 – досега Председател на Първи онкологичен комитет за лечение на солидни тумори към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД
2010 – досега Началник клиника по урология
Преподавателска дейност:
1980 – досега Практически упражнения и избрани лекции по урология със студенти по медицина, стажант- лекари, специализанти и общопрактикуващи лекари.
Лектор по урология, участие в семестриални изпити по урология и държавни изпити по хирургия, участие в изпити за специализанти, участие в колоквиуми.
Консултантска помощ за студенти, специализанти и докторанти.
Научен ръководител на докторант и научен консултант на докторант.
Системен курс лекции по урология и практически упражнения на чуждестранни студенти по медицина ІV курс на английски език
Тематичен курс по андрология за уролози-специалисти.

Квалификация/ специализации
1981 Курс по Вътреболнични инфекции в НЦЗПБ, София
1990 European School of Oncology, course on Genito urinary tract tumors, 02.10- 04.10.1990, at “ Albena “, Bulgaria (Сертификат за участие )
2000 Курс по WINDOWS’98, WORD’97, EXCEL’97
(Удостоверение № № 588, 642 /2000 )
2000 Курс по WINDOWS’98, WORD’97, EXCEL’97
(Удостоверение № № 588, 642 /2000 )
2001 Медицински университет в Маастрихт, Холандия – преподавателски обмен (програма TEMPUS )
2005 Университетска болница “Св. Марина”, Варна- семинар по лапароскопска урология
( Сертификат за участие )
2005 Участие в семинар на тема” Сексологично консултиране: диагностика и терапия на еректилните дисфункции” ( Сертификат № 3516/ 2005 )
2006 Квалификационен курс по здравен мениджмънт ( Удостоверение № 273/ 28.02.2006 )
2008 Workshop: Laparoscopische Operationstechniken in der Urology mit praktischer Unterweisung am Schwein, 02.09.-04.09.2008, Universitatklinik und Poliklinik fur Urology mit Nierentransplantationszentrum, Medizinische Facultat der Martin- Luther Universitat, Halle/ Saale, Deutschland(Сертификат за участие )
2008 Сертификат за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминална ехография и повърхностни структури ( Сертификат 1/282 )
2009 Open Medical Institute Salzburg – Austria. Награда за най-добра презентация на участник в семинарите
2010 Свидетелство за чуждоезикова специализация по английски език ( Свидетелство рег.№ 6362/ 29.06.2010 ) и сертификат за специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология;
2010 Men’s Health School/ Sexual Medicine Meeting( Plovdiv, Bulgaria 21 March 2910 )

Научни интереси:
Онкоурология, епидемиология на злокачествените урогенитални тумори, андрология, използване на новите информационни технологии в областта на медицината и преподавателската практика.

Научни проекти:
2011 (ВУП) Роля на ПСА-свързаните показатели в диагностизата на простатната патология – научен ръководител
2006 – 2008 (ВУП) Промени в спермалните показатели при мъже с репродуктивни проблеми – член на научния колектив, р-л д-р М. Даскалова

Научни трудове:
(общо): Дисертация – 2005 г.
Публикации: 69 ( в чужбина – 12; у нас – 54; глави от монографии – 3 )
Участия в конгреси, конференции и симпозиуми: 80 ( в чужбина – 13; у нас – 67)
Общо научни трудове: 149

Импакт фактор:
(общо) Общ импакт фактор: 29.037
Индивидуален импакт фактор: 9.573

Цитируемост:
(общо) В чужбина: 13; у нас: 5; общо: 18

Участие в монографии, учебници и учебни пособия:
Илучев Д, Дечев И, Маринов Б. Физиология и патофизиология на микцията. В: Илучев Д, ред. Основи на проблемната (интегративна) патофизиология на човека. Учебник за медицински сестри и акушерки, Пловдив, ISBN- 978-954-9806-68-7, 2007, 263- 272.
Дечев И, Новаков И. Катетеризация на уретра и пикочен мехур. Перкутанна супрапубисна цистостомия. В: Паскалев Г, Новаков И, ред. Основни клинични процедури, Пловдив, Медицински Университет, ISBN- 978-954-516-844-4, 2007, 69- 84.
Дечев И. Клинични аспекти на най- честите урологични заболявания значими за общата медицинска практика. В: Л.Деспотова- Толева, ред. Актуални аспекти на общата медицинска практика, Пловдив, ISBN- 978-954-9806-89-2, 2011, том II.
ицинска практика, Пловдив, ISBN- 978-954-9806-89-2, 2011, том II.

Други:
Рецензент на монографии, дисертации
Подвижност на сперматозоидите – биологичен маркер за фертилитетния потенциал на мъжа. София 2009;
Мъжка контрацепция, София 2009;
Хидроцеле и инфертилитет, София 2008;
Влияние на сексуално-трансмасивните инфекции върху репродуктивния процес при мъжа; София 2008;
Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст в български, английски и немски език, МУ- Пловдив, 2009;
Безплодието в семейството. Ролята на мъжа. Психосоциални аспекти, София, 2011;
Становище за дисертационен труд на д-р Стефан Поповл

Членство в професионални организации:
Българско урологично дружество (БУД)
Научна фондация “Андрология”
Научен секретар на сп. ” Андрология ”
Съюз на учените в България (СУБ)
Български лекарски съюз (БЛС)
Европейска асоциация по урология
Езици: английски, немски, руски

Работно време

С предварително записване на часове

Контакти

ivandechev@yahoo.com

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *